Närpes Gymnastikförening dataskyddspolicy

Denna policy förklarar Närpes Gymnastikförenings behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Närpes Gymnastikförening är ansvarig för behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter behandlas

Närpes Gymnastikförening behandlar personuppgifter för att uppfylla uppdraget som förening, utveckla föreningen och följa lagen. Uppgifterna som behandlas förmedlas till oss direkt eller indirekt t.ex. när du tar kontakt med oss, blir medlem i föreningen eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter fås från myndigheter. Vanligtvis handlar det om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. I fall av t.ex. återbetalning kan kontouppgifter behandlas och exempelvis anställning kan innebära att ytterligare uppgifter behandlas. Närpes gymnastikförening publicerar även bilder från kurser och event på hemsidan och sociala medier. Andra personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om agerande med Närpes Gymnastikförening på webbplatsen och sociala medier, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Närpes gymnastikförening behöver behandla personuppgifter för att upprätthålla medlemskap i föreningen, sköta kommunikation och följa lagstiftning. Andra syften med behandlingen är marknadsföring, försäljning och statistik, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Personuppgifter som behandlas av Närpes gymnastikförening följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke, avtal eller allmänt intresse. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Närpes gymnastikförening kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara samarbetspartners eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Närpes gymnastikförenings verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Närpes gymnastikförening behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Närpes gymnastikförening sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och lagstadgade syften.

Hur skyddas personuppgifterna

Närpes gymnastikförening skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Närpes gymnastikförening behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Närpes gymnastikförenings personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 

Närpes Gymnastikförening r.f. (1095340-3)

Tel. 040 703 7016 

E-post: narpesgymnastikforening@gmail.com

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 07.06.2018